Welkom >
Waarom kies je voor Kiboekoe >
Mogelijkheden >
Pedagogisch beleid >
Visie >
Dagritme >
Binnen en Buiten >
Tarieven en Openingstijden >
Personeel >
Oudercommissie (OC) >
Informatie ouders >
Kwaliteit >
Contact >
Aanmelden >
 
GGD Inspectierapporten >
 
Kiboekoe
Duiselseweg 2b
5511 KP Knegsel
Mobiel Femke; 06-10479442
info@kiboekoe.nl
 
              


   
 
Kwaliteit 

Kwaliteit, veiligheid en hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel! 

Wij zijn aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) en hebben onze licentie behaald om te mogen werken volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). VAK is een landelijke organisatie voor professionele kleinschalige kinderopvang op de boerderij, die ons door scholing en advies ondersteunt. Dit betekent kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.

Door trainingen, overleggen met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering en audits blijft kinderopvang Kiboekoe op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang en werken we conform de Wet Kinderopvang, waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden.

We maken elk jaar een risico-inventarisatie op veiligheid en gezondheid. De GGD controleert ieder jaar of de opvang aan alle eisen voldoet. De uitkomsten van deze risico-inventarisatie bespreken wij elke 6 weken in onze teamvergadering om er zeker van te zijn dat iedereen goed op de hoogte is van alle eisen die ons gesteld worden. 

Ook hebben wij meerdere keren per jaar overleg met de gemeente, de verschillende scholen in de omgeving en met het consultatie bureau. Dit om de kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling. En zoals eerder al omschreven hebben wij tenminste 1 keer per jaar een gesprek met de ouders van het kind. Tijdens dit gesprek mag zowel u als ouders als de pedagogisch medewerksters de tijd nemen om met elkaar onder andere de ontwikkeling van het kind te bespreken. 

4-ogen principe

Bij de bouw van kinderopvang Kiboekoe is al rekening gehouden met het 4-ogen principe. De ruimtes zijn open en overzichtelijk en er zijn veel ramen.
De onderneemster en haar partner komen regelmatig binnen om te kijken hoe alles gaat.
Wanneer er zich een situatie voor doet waarbij er 1 pedagogisch medewerkster alleen is met de kinderen dan dient zij vooraf toestemming te vragen aan Femke of Peter.

De medewerkster die alleen met één of meerdere kinderen het erf verlaat neemt altijd een telefoon en EHBO-tas mee. De ondernemers, pedagogisch medewerkster en personen die op het erf wonen (boven de 16 jaar) zijn in het bezit van een geldig verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze wordt continue gescreend door Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld

Kinderdagopvang Kiboekoe is verplicht melding te doen wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Iedereen staat open voor signalen van de kinderen. Alleen in geval van vermoedens zal er meer gericht gekeken gaan worden en zal de meldcode worden gevolgd. Wij streven hierbij naar een open contact met de ouders/verzorgers en met elkaar in gesprek te gaan en blijven!

Femke heeft de training Aandachtsfunctionaris gevolgd. Wij kunnen bij Veilig Thuis altijd terecht voor advies (eventueel anoniem).
De meldcode wordt minstens 1 keer per jaar behandeld in de teambespreking.
 

meer foto's >>
 

       
naar de website www.agrarischekinderopvang.nl/ naar de website http://www.agrarischekinderopvang.nl/